Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Privacy

Sinds 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee de betreffende persoon te herleiden is. De WBP waarborgt dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet zoals passende beveiliging, geheimhouding en bewaartermijnen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens ten behoeve van geschillenafhandeling conform de bestaande reglementen en klachtenregelingen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan anderen als de wet dit vereist.