Nu online: Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2018

 5 april 2019

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2018 is vanaf nu beschikbaar op de website van Klachtregeling.nl. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2018 bij de Geschillencommissie zijn ingediend en bezwaarschriften uit 2017 die in 2018 zijn behandeld.

De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en Alwel (voorheen AlleeWonen). In het jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden van de Geschillencommissie. Tevens wordt vermeld hoeveel bezwaarschriften bij de Geschillencommissie zijn ingediend, hoeveel zaken de Geschillencommissie in behandeling heeft genomen en welke onderwerpen de bezwaarschriften betroffen. Ten slotte geeft de Geschillencommissie haar conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van haar bevindingen in 2018 weer.

Jaarlijks aantal klachten nagenoeg gelijk, meer klachten in behandeling
Het totale aantal klachten in 2018 was ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk. Ten opzichte van 2015 is het aantal klachten in 2018 ongeveer gehalveerd. Dit doet vermoeden dat er weinig klachten zijn of dat de klachtenprocedure van de woningcorporaties en Klik voor Wonen zelf goed functioneert, zodat weinig klachten doorstromen naar de Geschillencommissie.

Opvallend is het wisselend aantal bezwaarschriften dat in behandeling is genomen door de Geschillencommissie. In 2016 zijn er negen bezwaarschriften in behandeling genomen. In 2017 waren dit er twee. In 2018 is dit aantal weer toegenomen naar zes.

Geen enkele klacht geheel gegrond verklaard
Verder valt op dat geen der bezwaarschriften geheel gegrond is verklaard.
Van de zes behandelde zaken in 2018 heeft één bezwaar na een hoorzitting alsnog tot een schikking geleid, zijn drie bezwaarschriften gedeeltelijk gegrond verklaard en zijn twee klachten ongegrond verklaard.

Downloads