Het digitale loket voor klachten en geschillen
Klacht indienen

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg op komst

12 oktober 2015

Het wetsvoorstel Kwaliteit klachten en geschillen zorg is op 6 oktober jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal in de plaats komen van onder andere de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en zorgt er mede voor dat patiënten kunnen vertrouwen op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl kan daarbij een ondersteunde rol vervullen.

Met de wet wordt gewaarborgd dat binnen elke zorginstelling een klachtenfunctionaris wordt aangesteld, die klachten transparant en informeel kan afhandelen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klager naar een onafhankelijke geschilleninstantie, die bindende uitspraken doet én een schadevergoeding kan toekennen.

Niet alleen de reguliere zorg, zoals huisartsen- en ziekenhuiszorg, maar alternatieve zorg of aanbieders van cosmetische behandelingen gaan onder de nieuwe wet vallen. De groep zorgaanbieders die onder het wettelijke klachtenregime zijn gebracht wordt met de nieuwe wet groter.

Voor ondersteuning van de geschilleninstanties kan men terecht bij het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl.