Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg op komst

12 oktober 2015

Het wetsvoorstel Kwaliteit klachten en geschillen zorg is op 6 oktober jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal in de plaats komen van onder andere de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en zorgt er mede voor dat patiënten kunnen vertrouwen op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl kan daarbij een ondersteunde rol vervullen.

Met de wet wordt gewaarborgd dat binnen elke zorginstelling een klachtenfunctionaris wordt aangesteld, die klachten transparant en informeel kan afhandelen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klager naar een onafhankelijke geschilleninstantie, die bindende uitspraken doet én een schadevergoeding kan toekennen.

Niet alleen de reguliere zorg, zoals huisartsen- en ziekenhuiszorg, maar alternatieve zorg of aanbieders van cosmetische behandelingen gaan onder de nieuwe wet vallen. De groep zorgaanbieders die onder het wettelijke klachtenregime zijn gebracht wordt met de nieuwe wet groter.

Voor ondersteuning van de geschilleninstanties kan men terecht bij het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl.

Prinsjesdag 2015: overheid stimuleert alternatieve geschilbeslechting

18 september 2015

In de prinsjesdagstukken schenkt de overheid aandacht aan alternatieve geschillenbeslechting. Zij ziet dit onder andere als een middel om de rechtspleging te ontlasten.

De gang naar de rechter is vaak kostbaar en leidt in de regel niet tot een snelle oplossing, terwijl alternatieve geschilbeslechtende instrumenten veelal sneller, goedkoper en meer laagdrempelig zijn. Het gaat bij alternatieve geschilbeslechting niet om een alternatief voor de huidige juridische procedures, maar voor een aanvulling daar op.  

De commissies die aangesloten zijn bij Klachtregeling.nl zijn allen een vorm van alternatieve geschilbeslechting. De overheid ziet voor de Minister van Veiligheid en Justitie een stimulerende rol voor alternatieve geschilbeslechting weggelegd.