Nieuws

Jaarverslag Geschillencommissie StAr 2019

29 april 2020

Het jaarverslag van de Geschillencommissie StAr 2019 is vanaf nu beschikbaar.

De Geschillencommissie StAr (hierna: de Geschillencommissie) behandelt klachten over een audiciens die lid zijn van de Stichting Audicienregister (StAr).   

In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2019.

In totaal 4 klachten ingediend, 2 in behandeling genomen.
In 2019 werden 4 klachten ingediend bij de Geschillencommissie. Van deze klachten hebben er 2 tot een uitspraak geleid. Van de 2 behandelde klachten in 2019 is er 1 gedeeltelijk gegrond verklaard. De andere behandelde klacht heeft na de hoorzitting tot een onderlinge oplossing geleid.

De Geschillencommissie is medio 2019 operationeel. Het relatief laag aantal ingediende klachten is afhankelijk van meerdere factoren. Zo kan het zijn dat er weinig klachten bij de betrokken audiciens zijn of dat de klachtenprocedure van audiciens goed functioneert, zodat weinig klachten doorstromen naar de Geschillencommissie. Een andere oorzaak kan zijn dat consumenten de weg naar de Geschillencommissie niet (goed) weten te vinden. De Geschillencommissie StAr is nog relatief nieuw en is wellicht nog niet bij betrokken consumenten bekend. De Geschillencommissie adviseert de betrokken audiciens om bij de klachtafhandeling de consument te verwijzen naar de Geschillencommissie StAr in het geval  een consument zich niet met het besluit van de audicien kan verenigen.

Karakter van de geschillen
De aard en achtergrond van de behandelde klachten verschilt per ingediende klacht. Voorbeelden van de door de Geschillencommissie behandelde onderwerpen zijn:

  • door de zorgverlener onvolledige of onjuiste informatievoorziening over de vergoeding en de voorwaarden daarvoor van het hoortoestel door de verzekeraar;
  • het niet dan wel niet tijdig verhelpen van de gebreken aan een hoortoestel;
  • het niet tijdig behandelen van vragen en/of klachten;
  • de zorgverlener weigert tot restitutie van het hoortoestel over te gaan.

Andere voorbeelden van geschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van arbodienstverlening.